داوران

راهنمای داوران

  • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.
  • از آنجائیکه فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است داوران هنگامی که به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و تخصصی و یا طولانی شدن فرآیند داوری و ... قادر به انجام داوری مقاله نیستند، باید از داوری مقاله انصراف دهند.
  • داور باید اطلاعات به دست آمده در هنگام داوری مقالات را مخفی نگه داشته و برای منافع شخصی از آن استفاده ننماید. داور باید نسبت به اصل عدم تعارض منافع در زمان داوری مقاله ای که با یکی از مقالات خودش که منتشر شده و یا در جریان فرایند چاپ است احساس مسئولیت کند و چنانچه احساس کند با کارهای وی در تعارش است باید بلافاصله مقاله را به سردبیر عودت داده و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوءگیری محتمل آگاه سازد.
  • داوران باید در محرمانه نگه داشتن مقاله های ارسال شده برای داوری تلاش کنند و تمامی اطلاعات موجود در مقالات برای داوران محرمانه تلقی می شود.
  • داوران باید نحوه ارجاع دهی و منابع استفاده شده در مقاله را بررسی کنند. یادآور می شود که کلیه تحقیقات، منابع و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده باید با ارجاع دهی کامل به مراجع همراه باشد.
  • داور باید هرگونه تشابه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا چاپ شده در سایر نشریات را به اطلاع دفتر مجله برساند.
  • داوران باید نظرات خود را در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله در زمان مقرر ارائه نمایند. تاخیر در انجام داوری مقاله به نظر امری طبیعی است با اینحال داوران باید سردبیر را از تاخیر احتمالی آگاه کرده و زمان مجددی برای انجام داوری تعیین کنند.
  • داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

 

راهنمای ثبت نام داوران در publons

Publons is a commercial website that provides a free service for academics to track, verify, and showcase their Peer-review and editorial contributions for academic journals. Publons produces a verified record of a person's review and editorial activity for journals, which can be downloaded to include in CVs, funding and job applications, and promotion and performance evaluations.

Your publications, citation metrics, peer reviews and journal editing work can be centralized in the Publons system and promote your science and academia internationally.

Publons is a service that allows researchers to track and recognize reviews made internationally. Thus, after registering the reviews in the Publons system, the number of reviews is stored and displayed separately in the Publons system by the names of the journal.

After review of an article, the reviewer in a scientific journal must perform the following steps in order to register her/ his reviews in the Publons system:

1- Registration in Publons: https://publons.com/about/home/

 2. After registration and entering the information on the personal page, you will become a member of Publons and you will be notified via Email.

3. After review of each article, enter your review in Publons.

4. To add your own review to Publons, some journals ask you if you would like your review to be automatically added to Publons. Therefore, by clicking on the yes option below, the review will be automatically transferred and added to the Publons system.

 

5. Most journals do not have such mentioned option. In this case, to add your review at Publons, simply forward your reviewed email which is received from the intended journal to reviews@publons.com.

6. After receiving the Publons response, this review will be added to the number of your verified reviews in the Publons system. Thus, the number of verified reviews and the name of the journals are displayed as follows:

 

7. With Publons profile one can endorse various journals. For this purpose, after logging into your personal page in the Publons system, you may endorse them.

 

8. For this purpose, by clicking on the ENDORSE THIS JOURNAL button, your name and photo will appear on the Publons page of the mentioned journal.

9. It should be noted that rather than reviewers job in Publons, various activities are done at Publons that belong to publishers, editors, academics and researchers.

It is obvious, each of your review activities at Publons will enhance your scientific values and recognition in the global community.