اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رفیق حسنی

مدیریت آموزشی استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج. ایران

hasani.rafighgmail.com
09122490694

سردبیر

دکتر عباس قلتاش

علوم تربیتی ( برنامه ریزی درسی) دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

gholtash578miau.ac.ir
09173187516
0000-0002-8050-3710

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا بهرنگی

علوم تربیتی(مدیریت آموزشی) استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران

behrangimryahoo.com

دکتر حیدر تورانی

مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزشی، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، تهران، ایران.

heidar_tooraniyahoo.com

دکتر مریم تقوایی یزدی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

m_taghvaeeyazdiyahoo.com

دکتر یوسف نامور

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

yosefy650yahoo.com

دکتر فریبرز درتاج

روانشناسی تربیتی استاد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

f_dortajyahoo.com

دکتر حمید شفیع زاده

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

shafizadeh11gmail.com

دکتر خلیل غلامی

برنامه ریزی آموزشی دانشیار برنامه ریزی آموزشی دانشیار، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

khalil.gholamigmail.com