راهنمای نویسندگان

فصلنامه آموزش و پرورش متعالی

تعالی‌بخشی ساختارها، فرایندها و محتواهای نظام آموزشی همواره دغدغه اساسی نظام‌های پیشرو تعلیم و تربیت جهان می‌باشد. فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش و پرورش متعالی با غایت نشر یافته‌های علمی پژوهشگران دغدغه‌مند متعالی‌سازی نظام‌های آموزشی و در راستای کمک به تدوین بیانیه‌های علمی سیاست‌گذاری و تدوین برنامه عمل مبتنی حکمی سازی، بومی‌سازی، پویا و اثربخش‌سازی نظام آموزش و پرورش فعالیت خود را آغاز نموده است و از همه پژوهشگران و کنش‌گران علاقمند دعوت می‌نماید مقالات علمی خود در راستای محورهای زیر برای بررسی و نشر در این فصلنامه ارسال نمایند.

محورهای فصلنامه:

  1. سیاست‌گذاری آموزش و پرورش متعالی
  2. چالش‌ها و آسیب‌های ساختاری، فرآیندی و محتوایی بازدارنده تعالی نظام آموزش و پرورش ایران
  3. مدیریت و رهبری آموزشی تعالی بخش
  4. نظام یاددهی - یادگیری اثربخش
  5. توانمندسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش
  6. مشارکت گروهای ذی‌نفوذ، ذی‌صلاح، ذی‌نفع و ذی‌ربط در تعالی آموزش و پرورش
  7. و...

 

فایل فرمت مورد انتظار مقاله را از اینجا دانلود کنید

ساختار مقاله بایستی به شرح زیر و به ترتیب تنظیم و ارسال گردد:

* عنوان: مختصر و متناسب با محورها و سیاست‌های ذکر شده فصلنامه.

عنواناصلی مقاله در وسط صفحه، با خط درشت و سیاه و با فونت B lotus 14 Bold وسط صفحه باشد.

* نویسنده(گان):

نام، نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی (نام گروه، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر) و پست الکترنیکی.

اسامی نویسندگان به صورت B lotus 12 Bold وسط صفحه باشد. نویسنده مسئول مشخص باشد.

* چکیده فارسی: حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری. واژه‌های کلیدی (3 تا 5 واژه). ( در ستون راست)

عناوین چکیده و مقدمه با فونت B lotus 14 Bold   باشد.

متن چکیده با فونت B lotus 12 باشد.

* چکیده انگلیسی: معادل و مطابق چکیده فارسی و به همراه کلمات کلیدی( در ستون چپ).

تمام متون انگلیسی از جمله چکیده لاتین و منابع با فونت 12  Times New Romanتایپ شوند.

 چکیده فارسی و لاتین به صورت دوستونی باشد.

 

 

اصل مقاله باید دارای 4 بخش مجزای زیر باشد:

1- مقدمه: شامل بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، پرسش(ها) و یا فرضیه‌(های) پژوهش. ذیل عنوان مقدمه هیچ تیتر فرعی دیگری منتشر نشود. بلکه مطالب بیان مساله و مبانی نظری و پیشینه به صورت همپوش و تکمیل‌کننده همدیگر ذیل همان تیتر اصلی مقدمه لحاظ شود. از منابع دست اول و نیز مقالات منتشر شده در این فصلنامه استفاده و استناد شود. در ماخذنویسی درون متن سبک APA و فرمت مورد انتظار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC که طبق آن مشخصه لاتین منابع فارسی و انگلیسی در درون متن و در منابع پایانی آورده می‌شود رعایت شود.

* مطالب این قسمت با قلم B lotus 12  آورده شود. رعایت قواعد نگارشی و دستور زبان فارسی در تمام متن مد نظر باشد.

* در متن مقاله، در ابتدای شروع هر پاراگراف لازم است نیم سانت (05/0) تورفتگی رعایت شود.

2- روش‌شناسی: شامل نوعمطالعه،  جامعه و نمونه، ابزارهای گردآورد داده‌ها، روش‌های تحلیل.

3- یافته‌ها: نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس www.apastyle.org  مراجعه کنید).

4-  بحث و نتیجه‌گیری: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

تشکر و قدردانی(اختیاری)

 

منابع: منابعی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است، مطابق ضوابط APA به شرح زیر تنظیم و در پایان مقاله ذکر شوند.

نکته بسیار مهم : تمامی مشخصات منابع به انگلیسی آورده شود( همان مشخصه لاتینی که روی جلد اثر درج شده است نه ترجمه نویسنده مقاله) و در انتهای مشخصات منابع فارسی ترجمه شده عبارت [In Persian] آورده شود.

کتاب(تالیف):

 نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان.( سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.

Gholtash, A. (2012). Citizenship Education(Approaches, Perspectives and Curriculum).   Tehran: Yadvare. [In Persian]

Alagheband, A. (2019). Introduction to Educational Management. Tehran: Ravan. [In Persian]

کتاب (ترجمه):

 نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان.( سال انتشار متن اصلی). عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

نحوه نگارش در منابع پایانی مقاله:

Oplatka, I. (2018). The Legacy of Educational Administration: A Historical Analysis of an Academic Field, translated by Nasser Shirbegi. Tehran: Contemporary. [In Persian]

مقاله لاتین:

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان.( سال انتشار). عنوان مقاله. نام فصلنامه، شماره، صفحات.

Thornton, K. (2019). Professional learning communities in early childhood education: a vehicle for professional growth. Professional Development in Education, 45(3), 418-432.

مقاله فارسی:

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان.( سال انتشار). عنوان مقاله. نام فصلنامه، شماره، صفحات.

نحوه نگارش در منابع پایانی مقاله:

Hasani, R. (2017). The effect of literacy consolidation program in consolidating the literacy learners covered by the literacy movement. Education Quarterly, 130, 81-101.[In Persian]

پایان­نامه:

نام­خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان پایان­نامه. پایان­نامه کارشناسی ارشد/ دکترا، رشته، دانشگاه.

نحوه نگارش در منابع پایانی مقاله:

Refaee, Zh. (2020). Designing a model of professional learning community in schools and its relationship with self-efficacy and professional development of teachers. (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.[In Persian]

توجه:

* فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا نوشته شود.

* تمامی منابع درون متنی بایستی به انگلیسی نوشته شوند. برای مثال منبع (حسنی، 1398) در متن مقاله به صورت (hasani, 2019) نوشته شود.

* فونت منابع پایانی12  Times New Roman باشد.

* توجه: در فهرست منابع در صورتی که مشخصات منبعی بیش از یک سطر شد، برای سطر دوم، نیم اینچ (27/1 سانتی‌متر) تورفتگی ایجاد شود.

* جدول‌ها و نمودارها واضح و فاقد اطلاعات تکراری در متن بوده و حتما شماره و توضیح (اندازه فارسی 10 و انگلیسی 9) داشته باشند. در متن برای شماره‌گذاری و ارجاع به تصاویر، جدول‌ها و نمودارها سه سری شماره‌گذاری مستقل انجام شود. تصاویر، شـامل شکل‌های استفاده شده از منابع و عکس‌های تهیه شده توسط نویسندگان است. شماره و عنوان جدول به صورت وسط چین و در بالای آن، شماره و عنوان تصاویر و نمودارها به صورت وسط چین و در زیر آن شود.

 

علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می شود:

* قبل از هر چیز مقاله بایستی به وسیله نرم‌افزارهای موجود ویراستاری شده باشد و اصول نگارشی و ویرایشی، املایی و همچنین نشانه‌گذاری( ویرگول، نقطه، نقطه ویرگول و غیره ...) و همچنین کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه ( استفاه از نیم‌فاصله) رعایت شده باشد.

این اولین شرط ورود مقاله به فرآیند داوری است.

* نویسنده محترم  با توجه به بخشنامه وزارت علوم و تاکید بر مشابهت‌یابی لازم است با مراجعه به سایت سمیم نور قسمت مشابهت‌یابی متن مقاله خود را مشابهت‌یابی و گزارش آن را ارسال فرمائید.

آدرس سایت سمیم نور:

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default

* مقالات رسیده پس از بررسی در کمیسیون اولیه و در صورت انطباق با معیارهای مجله به منظور ارزیابی به صورت داوری دوسو کور (Double blind peer review) برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر در موضوع مقاله ارسال می‌شود. پس از اخذ نظر داوران جهت تأیید نهایی در کمیسیون هیأت تحریریه مطرح می‌شوند.

* برای اصطلاحات خارجی معادل‌ علمی و دقیق آورده شود و معادل لاتین لغت مورد نظر، زیر نویس (پی‌نوشت) شود. برای شمارۀ پی‌نوشت‌ها از ابزار References استفاده و به‌صورت دستی شمارة موردنظر را تایپ نکنید و شماره پی‌نوشت‌ها هر صفحه از شماره 1 شروع و با فونتB lotus 10  باشد.

* مقاله با نرم‌افزار رایانه‌ای word حداکثر در 8000 کلمه و 20 صفحه A4 (خطB Lotus 12 ، فاصله خطوط 1، صفحه A4) و با حاشیه مناسب (3 سانتیمتر از هر 4 طرف) تایپ شده باشد.

* اعدادی که اعشار دارند به جای نقطه از ممیز(/)  استفاده شود و نقطه گذاشته نشود.

* مسئولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان آن است.

سایر شرایط

نکات مورد توجه اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویان علاقمند به ارسال مقاله به فصلنامه:

* مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده(گان) باشد؛ مقالات ترجمه­‌‌‌‌ای پذیرفته نمی‌شوند. مقالات علمی مروری دارای روش‌شناسی کیفی و حاوی دانش‌افزایی که در آن حدود 30  درصد منابع و مستندات آن از آثار علمی منتشر شده پژوهشگر باشد قابل بررسی و چاپ می‌باشد. 

* در مقالات برگرفته از پایان‌نامه، ذکر پایان‌نامه، نام دانشگاه و نام استاد راهنما الزامی است.

* تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است. (نمونه فرم پیوست است).

* فرم "تعهدنامه چاپ مقاله در فصلنامه آموزش و پرورش متعالی" تهیه و تکمیل شده و با امضای نویسنده همه نویسندگان، همراه مقاله ارسال گردد (پس از دریافت فرم تعهد و تکمیل و امضاء، آن را اسکن کرده و سپس ارسال کنید).