درباره نشریه

تعالی بخشی ساختارها، فرایندها و محتواهای نظام آموزشی همواره دغدغه اساسی نظام های پیشرو تعلیم و تربیت جهان می باشد. فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش و پرورش متعالی با غایت نشر یافته های علمی پژوهشگران دغدغه مند متعالی سازی نظام های آموزشی و در راستای کمک به تدوین بیانیه های علمی سیاست گذاری و تدوین برنامه عمل مبتنی حکمی سازی، بومی سازی، پویا و اثربخش سازی نظام آموزش و پرورش فعالیت خود را آغاز نموده است و از همه پژوهشگران و کنشگران علاقمند دعوت می نماید مقالات علمی خود در راستای محورهای مجله را برای بررسی و نشر در این فصلنامه ارسال نمایند.