رابطه بین استرس شغلی و دلبستگی شغلی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس شغلی و دلبستگی شغلی با تعهد سازمانی در معلمان ابتدایی شهر یاسوج در سال تحصیلی 99-98 انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و در زمره پژوهش­های توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان یاسوج به تعداد 400 نفر بود، که حجم جامعه معلوم از طریق فرمول فیشر تعداد 220 نفر از طریق روش در دسترس بصورت آنلاین انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تجقیق پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده های آماری این پژوهش با به کارگیری آمار توصیفی از شاخص­های گرایش مرکزی (میانگین و انحراف استاندارد) برای توصیف داده­ها و در بخش آمار استنباطی از آزمون­های ضریب همبستگی ساده پیرسون و همبستگی چندگانه به کمک نرم افزارSPSS  نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان ضریب همبستگی بین متغیرها 67/0 می باشد. همچنین ضریب تعیین نشان داد که 45/0 درصد از تعهد سازمانی در معلمان ابتدایی شهر یاسوج بر اساس استرس شغلی و دلبستگی شغلی پیش­بینی می­شود. با توجه به بزرگ بودن F و مقدار معنی­داری نتیجه گرفته می­شود که که مدل رگرسیونی مناسب خواهد بود. زیرا بیشتر تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیونی دیده شده است. با توجه به مقدار(78.59) F و معنی­دار بودن آن می­توان گفت که مدل رگرسیون می­تواند به شکل معنی­داری تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. همچنین با مراجعه به آماره T و سطوح معنی­داری می­توان قضاوت کرد، که متغیرهای مستقل تحقیق بر تعهد سازمانی در معلمان ابتدایی شهر یاسوج، اثر معنی­دار دارند. سازمان­ها می­توانند از طریق توجه به شکایت­ها و مشکلات کارکنان، تأمین خواسته­های آنها شرایط لازم را برای کاهش استرس و بهبود تعهد آنها به سازمان فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Job Stress and Job Attachment with Organizational Commitment of Primary School Teachers in Yasuj

نویسنده [English]

  • hosein fayazbakhsh
Assistant Professor, Department of Psychology, Literature and Humanities, Islamic Azad, Yasuj.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between job stress and job attachment with organizational commitment in primary school teachers in Yasuj in the 99-98 academic year. The method used in this research is applied according to the purpose and among descriptive researches is of correlation type. The statistical population in the present study was 400 primary school teachers in Yasuj city, the known population of which is 220 people through Fisher formula. The methods available online were selected. The instrument used in this study was a questionnaire. Analysis of statistical data of this study by using descriptive statistics of central tendency indicators (mean and standard deviation) to describe the data and in the inferential statistics section of Pearson simple correlation coefficient and multiple correlation tests using SPSS 22 software. The results showed that the correlation coefficient between the variables is 0.67. The coefficient of determination also showed that 0.45% of organizational commitment in primary school teachers in Yasuj is based on job stress and job attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Stress
  • job attachment
  • Organizational Commitment
Alvani, M.(2017). Public Management, 22nd Edition, Tehran: Samat Publications.(in Persian).
 Chu ChI, Lee MSh, Hsu HM. The impact of social support and job stress on public health nurses' organizational citizenship behaviors in rural Taiwan. Public Health Nursing 2008; 23(6): 496-505.
Elankumaran, S.,(2015), Personality, organizationnal climate and job involvement: An empirical study.Journal of Human Values, 10 (2), 117-130.
 Emery, C., Barker، K., (2012), Effect of Commitment, Job Involvement and Teams on Customer Satisfaction and Profit.Team Performance Management, Learning and Pedagogy , 13(3 - 4), 90 – 101.
Garifen, M.(2018). organizational behavior. Translated by Mehdi Alwani and Gholamreza Memarzadeh. Tehran: Samat Publications.(in Persian).
Haji Enzehaei, Z,. Aazamnezam, N,. Mirahmadi, M.(2018). Investigating the relationship between organizational culture and organizational commitment and its effect on job stress among female swimming instructors in Tehran. Electronic Journalism Quarterly 3 (3).(in persian).
Koohzadi, F,. MohammadKarimi, Y., Eghbalyar,M.(2019). Investigating the relationship between organizational commitment and mental health and job stress in between Employees of private banks. , Quarterly Journal of Modern Banking Studies, Volume 2, Number 2, pp. 232-221
 
NasiriValekbani,. Ardalan,M.,Beheshtirad, R.(2015). The effect of glass rock on job motivation with the mediating role of organizational silence (Case study: Female staff of Bu Ali Sina University of Hamadan). Women in Development and Politics, 13 (3): 377-398.(in Persian).
 
Rahimnia, F., Hooshmand, F.(2016). Investigating the Relationship between Job Attachment and Organizational Commitment of Employees (Case Study: Nurses in Kashmar Hospitals). Fourth International Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Shahid Beheshti University.(in Persian).
Shahidnik, M., Zahedbabolan, A., Khaleghkhah, A,. Moeinikia, M,.(2015). Investigating the simple and multiple relationship between the dimensions of professional commitment and job motivation of primary school teachers. National Conference on New Approaches in Management, Economics and Accounting, Mazandaran, Komeh Alamavaran Danesh Scientific Research Institute.
Yaghoobi, M., Karimi, S,. Javadi, M,. Hasanzadeh, R.(2009). Investigating the Relationship between Job Stress and the Three Dimensions of Organizational Commitment among Nursing Managers, Scientific Journal of Hamadan School of Nursing and Midwifery, Volume 18.( in Persian).
- Shilpi Saha, Saraf Pavan Kumar, (2018) "Organizational culture as a moderator between affective commitment and job satisfaction: Empirical evidence from Indian public sector enterprises", International Journal of Public Sector Management, Vol. 31 Issue: 2, pp.184-206, https:// doi.org/10.1108/IJPSM-03-2017-0078.
Moody.d(2015) ''examine the relationship between organizational commitment and organizational culture of knowledge-based organizations london'' of organizational behavior. 19(2)48-76.
Mowday, R., Porter, L., & Steers, R., (2009), Employee-organization linkages.In P.Warr (Ed.),Organizational and occupational psychology. New York: Academic Press (pp.219-229)
 Russ,M.(2014),individual and organizational differences in organizational commitment.dissertation 30(3), 203-215.
Singh, J., Chopra, VG. (2016). Relationship among Workplace Spirituality, Work Engagement and Grit. IOSR Journal of Business and Management (IOSR- JBM), 18(v), 21-27.
Yarmohammadzadeh, P., Feyzi, A.(2015). Investigating the mediating role of job attachment in the relationship between job characteristics and work commitment of the staff of Shahid Madani University of Azerbaijan. Quarterly Journal of New Psychological Research, Tenth Year, No. 38, pp. 225-203)
 Zopitis, A.,Constanti, P & Theocharous, A.(2014). Job involvement, commitment, satisfaction: Evidence from hotel employees in Cyprus. Journal of ourism Management, 41, 129-140.