رتبه‌بندی شاخص‌های نظام آموزش و به‌سازی عدالت‌محور با استفاده روش ترکیبی DEMATEL-ANP (DANP) در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت اموزشی،واحد بجنورد، دانشگاه ازاد اسلامی ، بجنورد.ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه ازاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

    هدف اصلی این پژوهش رتبه‌بندی شاخص‌های نظام آموزش و بهسازی عدالت‌محور بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی و از نظر نوع جمع‌آوری داده‌ها، میدانی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش ترکیبی DEMATEL-ANP (DANP) استفاده شد. جامعه مورد مطالعه اداره آموزش‌وپرورش یکی از نواحی مشهد بود. برای تعیین حجم نمونه به روش نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند عمل شد که بر این اساس ده نفر از خبرگان در امر پژوهش مشارکت نمودند. ابتدا با مطالعه مبانی نظری، 23 شاخص در قالب چهار بُعد شناسایی شد. سپس خبرگان 14 شاخص را از میان چهار بُعد شناسایی کردند. برای غربال شاخص‌ها از ضریب روایی نسبی محتوا (شاخص CVR) استفاده شد. برای وزن‌دهی به شاخص‌ها از روش ترکیبی DEMATEL-ANP (DANP) استفاده شد. نتایج نشان داد که دو بُعد عدالت توزیعی و عدالت اطلاعاتی با وزن 33/0 به‌طور مشترک مهم‌ترین ابعاد عدالت سازمانی هستند. عدالت رویه‌ای و عدالت مراوده‌ای (تعاملی) نیز با وزن 25/0 به‌طور مشترک در رتبه دوم قرار دارند. «متناسب بودن» با وزن 35/0 مهم‌ترین شاخص این مطالعه شناسایی شد. «اثربخش بودن» با وزن 34/0، «شفافیت‌سازی» با وزن 34/0، «اطلاع‌رسانی» با وزن 33/0، «توجیه و متقاعدسازی» با وزن 32/0 و «توزیع و دسترسی» با وزن 29/0 رتبه‌های دوم تا ششم، مهم‌ترین شاخص‌های این مطالعه تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the indicators of a justice-oriented education and improvement system using the DEMATEL-ANP (DANP) combination method

نویسندگان [English]

  • maryam hafezian 1
  • royae affassiabi 2
  • mohammad khazaei 3
1 Assistant professor, Departement of Educational Administration, Bojnoord Branch, Islamic Azad University, Bojnoord, Iran.
2 Assistant professor, Departement of Educational Administration, Bojnoord Branch, Islamic Azad University, Bojnoord, Iran.
3 ph. d student in Educational Administration, Bojnoord Branch, Islamic Azad University, Bojnoord, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research was to rank the indicators of the justice-based education and improvement system. The present research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of method and field type in terms of data collection. The combined DEMATEL-ANP (DANP) method was used to analyze the data. This study was conducted in one of the districts of Mashhad education department. To determine the sample size, purposeful judgment sampling was performed, based on which 10 experts participated in the research. First, by studying the theoretical foundations, 23 indicators were identified in the form of 4 dimensions. Experts then identified 14 indicators from four dimensions. Relative content validity coefficient (CVR index) was used to screen the indicators. The combined DEMATEL-ANP (DANP) method was used to weight the indices. The results showed that the two dimensions of distributive justice and information justice with a weight of 0.33 are jointly the most important dimensions of organizational justice. Procedural justice and interactive justice are also in second place with a weight of 0.25. "Fit" with a weight of 0.359 was identified as the most important indicator of this study. "Effectiveness" with a weight of 0.349, "Transparency" with a weight of 0.346, "Information" with a weight of 0.333, "Justification and persuasion" with a weight of 0.321 and "Distribution and access" with a weight of 0.291 in the second to sixth ranks were the most important indicators determined in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvement
  • central justice
  • educational system
  • DANP

References

 
- Akram,T., Lei, S.H., Haider, M.J., Hussain, S.T. (2020). The impact of organizational justice on employee innovative work behavior: Mediating role of knowledge sharing. Journal of Innovation & Knowledge, Volume 5, Issue 2, April–June 2020, Pages 117-129.
- Asghari, F., Mahmoudi, M. (2018). electronic learning; A strategy for achieving educational justice in the higher education system. Fourth National Conference on Applied Research in Educational Sciences and Behavioral Studies of Iran, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference. [in persian]
- Choudhary, N., Kumar, DR., & Philip, PJ. (2012). Organizational Justice as Predictor of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes, Proceedings of National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business. 971–981.
- Colquitt, J.A & Lepine J.A and Wesson, M.J. (2010). Organization Behavior: Essential for performance and commitment. Mc Graw-hill International, pp 125-128.
- Dosti, M., Safania, A. M., Shojaei, V. Abdi, A.(2011). Relationship between the components of organizational justice among the staff and professors of Islamic Azad University. Two Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, Volume 4, Number 6, 54-62. [in persian]
- Hajizadeh, I., Asghari, M. (2011). Methods and statistical analysis with a view to research methods in biological and health sciences. University Jihad. First Edition. [in persian]
- Jordan, J. (2001). The relationship between organizational justice and job satisfaction, Ph.D dissertation, THE Ohio State University.
- Karkoulian, S., Assaker, G., & Hallak, R. (2016). An empirical study of 360-degreefeedback, organizational justice, and firm sustainability. Journal of BusinessResearch, 69, 1862–1867.
- Kim, M., & Jones, P., & Rodriguez, a. (2008). "Influence of work status on organization commitment and sport identify of university athletic department workers" journal of issue in intercollegiate athletics, 1, 74 – 86.
- LashkarBlooki, M., Khodadad Hosseini, S. H., Hosseini, S. M., Hamidizadeh, M. R. (2012). Designing a sustainable strategy process model using a hybrid approach. Journal of Strategic Management Thought, Volume 6, Number 2, 121- 151. [in persian]
- Mohseni, S., Mirgol, A. (2018). Predicting job satisfaction based on the components of organizational justice and quality of life of teachers. New Research Approaches in Management and Accounting, Volume 2, Number 9, 1-7. [in persian]
- Mohammadzadeh Aval, R., Yadegari, F. (2018). Identifying the effective factors on educational justice and presenting its appropriate model in Islamic Azad University, Journal of Research in Educational Systems, 12 (special issue), 1256-1276. [in persian]
- Nouri Kalkhoran, F. (2019). Designing a monitoring system for training and improving human resource management based on the dashboard system. The first conference on human growth, development and health, Tehran, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University. [in persian]
- Ouyang, Z., Sang, J., Li, P., & Peng, J. (2015). Organizational justice and job insecurityas mediators of the effects of emotional intelligence on job satisfaction: Astudy from China. Journal of Personality and Individual Differences, 76, 147–152.
- Qaderi, I., Mirsapasi, N., Memarzadeh Tehran, G.H., Alipour, H. (2020). Identify and prioritize the indicators of the education-based education and improvement system. Journal of New Approach in Educational Management, Volume 10, Number 3 (39), 167-192. [in persian]
- Ranjdoost, Sh., Kazemi, M. (2019). Providing a model for creativity based on organizational culture and organizational justice among employees of the Department of Education, A New Approach in Educational Management, 9 (29), 340-311. [in persian]
- Samadi Miarkalai, H., Aghajani, H. A., Samadi Miarkalai, H. (2016). Explain the role of organizational justice and its components on the development of organizational citizenship behavior of employees through a causal inference system. Public Management Research, Volume 8, Number 27, 119-144. [in persian]
- Whitman, D. S., Caleo, S., Carpenter, N. C., Horner, M. T., & Bernerth, J. B. (2012).Fairness at the collective level: A meta-analytic examination of theconsequences and boundary conditions of organizational justice climate. TheJournal of Applied Psychology, 97(4), 776–791.http://dx.doi.org/10.1037/ a0028021.