شماره‌های پیشین نشریه

دوره اول، شماره یک، بهار 1400

 باستحضار پژوهشگران و متخصصان حوزه آموزش و پرروش می رساند که فصلنامه آموزش و پرورش متعالی بر اساس مصوبه "شانزدهمین جلسه کمسیون بررسی تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی"  مورخ 1399/08/12به شماره 37832/ص/99 مورد تایید قرار گرفت و سامانه فصلنامه از مورخ 1399/10/01 آماده دریافت مقالات پژوهشگران محترم خواهد شد.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-92 (دوره اول، شماره یک، بهار 1400) 

ابر واژگان