شماره‌های پیشین نشریه

 باستحضار پژوهشگران و متخصصان حوزه آموزش و پرروش می رساند که فصلنامه آموزش و پرورش متعالی بر اساس مصوبه "شانزدهمین جلسه کمسیون بررسی تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی"  مورخ 1399/08/12به شماره 37832/ص/99 مورد تایید قرار گرفت و سامانه فصلنامه از مورخ 1399/10/01 آماده دریافت مقالات پژوهشگران محترم خواهد شد.